Υπηρεσίες και Τομείς Ειδίκευσης

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 • Σύσταση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Κεφαλαιουχικών και Προσωπικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ)
 • Δίκαιο Αξιογράφων
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • ΙΤ και Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκαιο Σημάτων, Ευρεσιτεχνίες
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο
 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Διαδικασία εξυγίανσης, Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Δημόσιες Συμβάσεις και Διαγωνισμοί
 • Υπερχρέωση Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Οικογενειακό και Κληρονομικο Δίκαιο
 • Μεταβιβάσεις και Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο γραφείο μας αναγνωρίζουμε τους στόχους του εντολέα μας και την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης και παρέχουμε υπηρεσίες:

 • Σχεδιασμού και Στρατηγικής
 • Συμβουλευτικής
 • Δικαστικής παράστασης και εκπροσώπησης
 • Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών