Εξωδικαστική Επίλυση

Η άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση των υποθέσεων των εντολέων μας. Η απόπειρα εξωδικαστικης επίλυσης, ακόμα και αν εφαρμόζεται ως πρώτο βήμα, είναι συχνά η ενδεδειγμένη οδός προς την κατεύθυνση της επίλυσης των διαφορών τους. Στο Γραφείο μας είμαστε εξειδικευμένοι στην παροχή υπηρεσιών Εξωδικαστικής Επίλυσης των Διαφορών και παρουσιάζουμε στους εντολείς μας όλες τις δυνατότητες που τους προσφέρονται.

1.Διαπραγματεύσεις

Συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, είτε για τη σύναψη συμβάσεων είτε για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους.

2. Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση εισήχθη στην Ελλάδα με το ν. 3898/2010 ενώ σήμερα είναι εν ισχύ ο ν. 4512/2018. (αλλά και το άρθρο 214Γ του ΚΠολΔ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, ένας ειδικά εκπαιδευμένος και διαπιστευμενος ουδέτερος τρίτος μπορεί να βοηθήσει τα μέρη μιας διαφοράς να επικοινωνήσουν και να διαπραγματευτούν αποτελεσματικότερα προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστος.

Τα μέρη μιας διαφοράς μπορούν ανά πάσα στιγμή και εφόσον συμφωνήσουν να προχωρήσουν στην επίλυση της διαφοράς τους με μία σύντομη, ασφαλή και αξιόπιστη διαδικασία.  Η υποχρεωτική υπαγωγή συγκεκριμένων διαφορών στη Διαμεσολάβηση που προβλέπεται από το άρθρο 182 του ν. 4512/2018, ανεστάλη μέχρι τις 19.9.2019.

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη συνοδεύονται και εκπροσωπούνται υποχρεωτικά εκ του νόμου απο τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

Οι δικηγόροι του Γραφείου μας έχουμε την ειδική τεχνογνωσία και εμπιερία που προϋποθέτει η άσκηση του ρόλου του δικηγόρου ως νομικου παραστατη στη διαμεσολαβηση.

Η Άννα Παπανικολάου  είναι  Πιστοποιημένη Νομική Παραστάτρια στη Διαμεσολάβηση από το Κέντρο Εκπαίδευσης του Δικηγορικού Σύλλογου της Αθήνας ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Η Ελένη Πλέσσα και η Ειρήνη Ματσούκα, παράλληλα με τη τη δικηγορική της πρακτική και ιδιότητα, είναι έμπειρες διαμεσολαβητριες,  εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητων και Δικηγόρων και συνιδρύτριες της Εταιρείας Διαμεσολαβητων RESOLVE στην ιστοσελίδα της οποίας μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το θεσμό και τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης (www.resolve.gr)

3. Διαιτησία

Η επίλυση ιδιωτικών διαφορών μπορεί να ανατεθεί σε Διαιτητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθα 867 επ ΚπολΔ. Οι ρήτρες Διαιτησίας εντάσσονται σε συμβάσεις και αναθέτουν την επίλυση των (μελλοντικών) διαφορών  στο Διαιτητή Δικαστή, αποκλείοντας την προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια. Στο Γραφείο μας έχουμε εμπειρία στην ανάληψη υποθέσεων που υπάγονται τη Διαιτησία είτε σύμφωνα με το ελληνικό είτε σύμφωνα με το διεθνές σχετικό νομικό πλαίσιο.

4. Δικαστική Μεσολάβηση

Σύμφωνα με το άρθρο 214Β ΚΠολΔ, δικαστής μεσολαβητής, διορισμένος στα Δικαστήρια όλης της χώρας μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να επιλύσουν τη μεταξύ τους με συμφωνία η οποία συμπεριλαμβάνεται στο Πρακτικό της διαδικασίας το οποίο υπογραφομενο και απο το Δικαστή Μεσολαβητή καθίσταται τίτλος εκτελεστος.

5. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Με το ν. 4469/2017 θεσμοθετήθηκε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρυθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (και πλέον Ελευθέρων Επαγγελματιών για τις οφειλές τους στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ), µία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο Γραφείο μας είμαστε εξειδικευμένοι στην συμβουλευτική, την ένταξη και την παρακολούθηση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού